అన్న క్యాంటీన్ నిడదవోలు లో ప్రారంభోత్సవమ్.

అన్న క్యాంటీన్ నిడదవోలు లో ప్రారంభోత్సవమ్.

అయిదు రూపాయలకే కడుపు నిండా అన్నంపెట్టే అన్న క్యాంటీన్ నిడదవోలు లో ప్రారంభోత్సవమ్.