ఎయిర్ పోర్ట్ అడ్వైజరి కమిటీ సమావేశం

ఎయిర్ పోర్ట్ అడ్వైజరి కమిటీ సమావేశం

రాజమహేంద్రవరం ఎయిర్ పోర్ట్ అడ్వైజరి కమిటీ సమావేశంలో పాల్గొన్న
ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు మరియు అడ్వైజరి కమిటీ మెంబర్లు.