మహనీయుని వర్ధంతి సందర్బంగా నా చిరు నివాళి

మహనీయుని వర్ధంతి సందర్బంగా నా చిరు నివాళి

తుది శ్వాస వరకు దేశం కోసమే మీ జీవితాన్ని అంకితం చేశారు, మీకంటే గొప్ప మహాత్ములు ఎవరు ఉంటారు మహాశయా.. మహనీయుని వర్ధంతి సందర్బంగా నా చిరు నివాళి.. జై హింద్.