35వ రోజు పార్లమెంట్ ఆవరణ లో “ ధర్మ పోరాటం “

35వ రోజు పార్లమెంట్ ఆవరణ లో “ ధర్మ పోరాటం “

న్యూఢిల్లీ: 35వ రోజు పార్లమెంట్ ఆవరణ లో “ ధర్మ పోరాటం “ చేస్తున్న తెలుగు దేశం పార్టీ ఎం.పీ లు.