2581వ ఋద్ద జయంతి – గౌతమబుద్ధుడు

2581వ ఋద్ద జయంతి – గౌతమబుద్ధుడు

జీవితం అంటేనే పోరాటం….అలాంటప్పుడు స్వార్థం కోసమో, అధర్మం కోసమో ఎందుకు పోరాటం చేస్తావు అ పోరాడేదేదో ధర్మం కోసం పోరాడు.. జనం కోసం పోరాడు……..గౌతమబుద్ధుడు!!
2581వ ఋద్ద జయంతి సందర్భంగా వారిని స్మరిస్తూ ఝననివాళి అర్పిస్తూ!!!