శ్రీమతి మాగంటి వసుమతిదేవి గారి శతవసంత వేడుక

శ్రీమతి మాగంటి వసుమతిదేవి గారి శతవసంత వేడుక

మా అమ్మగారు శ్రీమతి మాగంటి వసుమతిదేవి గారి శతవసంత వేడుక పురస్కరించుకొని స్థానిక గౌతమీ జీవ కారుణ్య సంఘంలో వృద్దులకు ఉచిత మందులు , దుప్పట్లు మరియు మామిడిపళ్ళు అందించటం జరిగింది.

శ్రీమతి మాగంటి వసుమతిదేవి గారి శతవసంత వేడుక

మా అమ్మగారు శ్రీమతి మాగంటి వసుమతిదేవి గారి శతవసంత వేడుక పురస్కరించుకొని స్థానిక గౌతమీ జీవ కారుణ్య సంఘంలో వృద్దులకు ఉచిత మందులు , దుప్పట్లు మరియు మామిడిపళ్ళు అందించటం జరిగింది.www.muralimohanmaganti.com

Posted by Maganti Murali Mohan on Saturday, June 2, 2018