స్థానిక రాజవోలు ఏర్పాటు చేసిన “ప్రతిష్టాత్మక సైన్స్ సిటీ “నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన

స్థానిక రాజవోలు ఏర్పాటు చేసిన “ప్రతిష్టాత్మక సైన్స్ సిటీ “నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన

స్థానిక రాజవోలు ఏర్పాటు చేసిన “ప్రతిష్టాత్మక సైన్స్ సిటీ “నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు…