స్థానిక తాగ్యారాయ కళాపరిషత్ లో శాప్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎర్ర వేణుగోపాల్ గారి ఆధ్వరంలో జరిగిన

స్థానిక తాగ్యారాయ కళాపరిషత్ లో శాప్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎర్ర వేణుగోపాల్ గారి ఆధ్వరంలో జరిగిన

స్థానిక తాగ్యారాయ కళాపరిషత్ లో శాప్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎర్ర వేణుగోపాల్ గారి ఆధ్వరంలో జరిగిన కార్పేరేటర్లు,వార్డ్ ఇంచార్జిల, మరియు దేవాలయ కమిట చైర్మన్‌ల సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు, శెట్టి బలిజ గౌడ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ పాలిక శ్రీను గారు, మేయర్ పంతం రజిని శేష సాయి గారు ,డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీ వాసిరెడ్డి రాంబాబు గారు తదితరులు పాల్గొన్నారు .