శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన బ్రహ్మకుమారీస్ సభ్యులు.

శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన బ్రహ్మకుమారీస్ సభ్యులు.

రాజమహేంద్రవరం: ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన బ్రహ్మకుమారీస్ సభ్యులు.