శ్రీ గౌతు లచ్చన్న గారి 109వ జన్మదిన వేడుక

శ్రీ గౌతు లచ్చన్న గారి 109వ జన్మదిన వేడుక

స్వాతంత్ర సమారయోధులు శ్రీ గౌతు లచ్చన్న గారి 109వ జన్మదిన వేడుకలలో పాలుగున్న ఎం.పి శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు.