శ్యామలనగర్ రామాలయం సెంటర్లో “ స్వదేశీ ఖాదీ బండార్” షోరూమ్ ప్రారంభించిన

శ్యామలనగర్ రామాలయం సెంటర్లో “ స్వదేశీ ఖాదీ బండార్” షోరూమ్ ప్రారంభించిన

శ్యామలనగర్ రామాలయం సెంటర్లో “ స్వదేశీ ఖాదీ బండార్” షోరూమ్ ప్రారంభించిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు, మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజిని శేష సాయి గారు తదితరులు పాల్గొన్నారు ….