రాజమహేంద్రవరంలో స్థానిక జె.న్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన “ గోల్డ్ జిమ్” ప్రారంభించిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .

రాజమహేంద్రవరంలో స్థానిక జె.న్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన “ గోల్డ్ జిమ్” ప్రారంభించిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .

రాజమహేంద్రవరంలో స్థానిక జె.న్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన “ గోల్డ్ జిమ్” ప్రారంభించిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .