మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా శ్రీ ఉమా మార్కండేయ స్వామి వారిని మరియు శ్రీ కోటి లింగేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న

మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా శ్రీ ఉమా మార్కండేయ స్వామి వారిని మరియు శ్రీ కోటి లింగేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న

మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా శ్రీ ఉమా మార్కండేయ స్వామి వారిని మరియు శ్రీ కోటి లింగేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు ….