బొమ్మూరు మాజీ సర్పంచ్ మత్సెటి ప్రసాద్ గారి కుమార్తె నిశ్చితార్ధ వేడుకలో పాల్గొన్న

బొమ్మూరు మాజీ సర్పంచ్ మత్సెటి ప్రసాద్ గారి కుమార్తె నిశ్చితార్ధ వేడుకలో పాల్గొన్న

స్థానిక మోరంపూడి శుభమస్తు ఫంక్షన్ హాల్ లో జరిగిన బొమ్మూరు మాజీ సర్పంచ్ మత్సెటి ప్రసాద్ గారి కుమార్తె నిశ్చితార్ధ వేడుకలో పాల్గొన్న ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .