తోట నరసింహం గారికి నా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 

తోట నరసింహం గారికి నా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 

నా మిత్రులు తోట నరసింహం గారికి నా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు