తెలుగుదేశం పార్టీ పై అసత్య ఆరోపణలు చేసిన YSRCP పార్టీ యొక్క కుటిల రాజకీయం.

తెలుగుదేశం పార్టీ పై అసత్య ఆరోపణలు చేసిన YSRCP పార్టీ యొక్క కుటిల రాజకీయం.