కొవ్వూరు బస్టాండ్ వద్ద దీక్ష పోరాటం

కొవ్వూరు బస్టాండ్ వద్ద దీక్ష పోరాటం

కొవ్వూరు బస్టాండ్ వద్ద దీక్ష పోరాటం లో పాల్గొన్న ఎం.పీ
శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు మరియు నియోజకవర్గ పార్టీ నాయకులు …