ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2014

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2014

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2014 నుంచి పారిశ్రామిక ,విద్య ,వైద్య ,పట్నఅభివృద్ధి పరంగా సాధించిన విజయాలు.