ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చే “విభిన్న ప్రతిభావంతుల స్టేట్ డైరెక్టర్ గ “నియమించబడ్డ కె . గోవింద్ గారిని

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చే “విభిన్న ప్రతిభావంతుల స్టేట్ డైరెక్టర్ గ “నియమించబడ్డ కె . గోవింద్ గారిని

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చే “విభిన్న ప్రతిభావంతుల స్టేట్ డైరెక్టర్ గ “నియమించబడ్డ కె . గోవింద్ గారిని అభినందించిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .