అనపర్తి దీక్ష పోరాటంలో

అనపర్తి దీక్ష పోరాటంలో

అనపర్తి” దీక్ష పోరాటంలో “పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు
అనపర్తి మాజీ ఎం.ఎల్.ఎ శ్రీ నల్లమిల్లి మూలరెడ్డి గారు ,ఎం.ఎల్.ఎ శ్రీ నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారు మరియు అనపర్తి నియోజకవర్గ పార్టీ నాయకులు…